Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés: 2022. január 1.


Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) a NEMESZSUZSANNA.HU weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), amely a Megbízóval az 5.1. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződéses ajánlat 5.1. pont szerinti módon történő elfogadásával a Megbízó elismeri, hogy a külön nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyeknek a Megbízó a szerződéses ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybe vételével aláveti magát. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege megtalálható a Megbízott honlapján (www.nemeszsuzsanna.hu), illetve a Megbízó kívánságára azt a Megbízott nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.

1. A Megbízott

1.1. A Megbízott a Nemeszsuzsanna.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a 

Nemes Zsuzsanna e.v. ( nyilvántartási szám: 50927034 székhelye: 5900 Orosháza, Kígyó u. 2 TT.1. telefonszáma: +36 30 529 95 78, képviselője: Nemes Zsuzsanna, e-mail címe: info@nemeszsuzsanna.hu),

1.2. A Megbízott egyben rögzíti, hogy a szerződéses tevékenységgel kapcsolatosan megfelelő szakismerettel és a tevékenység magas színvonalú ellátásához szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, melyre tekintettel a tevékenységüket magas szakmai színvonalon végzi.

2. A Megbízott felelősségi köre

2.1. A Megbízott felel mindazokért a Megbízónak okozott károkért, amelyek a szakma szabályainak megsértéséből, kifejezetten a saját érdekkörében felmerülő okból fakadnak.

2.2. Mentesül a Megbízott a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az a szakma szabályai szerint tőle elvárható, illetve azt, hogy a bekövetkezett kár neki nem felróható okból keletkezett.

3. Az ÁSZF érvényessége és hatálya

3.1. A Megbízott a tevékenységi körében meghatározott szolgáltatásait az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján nyújtja.

3.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.

3.3. A Megbízott a szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el.

3.4. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse, vagy megváltoztassa. A Megbízott az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Megbízók számára történő megismerését folyamatosan biztosítja az interneten, a www.nemeszsuzsanna.hu elérhetőség alatt.

4. A Megbízó

4.1. A Megbízott a szolgáltatását mind jogi személyek, mind természetes személyek részére nyújtja. A Megbízó magánszemélyként csak a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, akinek a cselekvőképessége korlátozva nincs.

4.2. Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Megbízóra – illetve ha a Megbízó és a szolgáltatás igénybevevője egymástól eltér, úgy az igénybevevőre is -, aki a szerződéses ajánlat elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.3. A Megbízó köteles a szükséges információk kellő időben való átadásával elősegíteni a Megbízott szerződéses tevékenységét, azzal, hogy amennyiben ezen információk átadását nem vagy késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízottat az erre tekintettel bekövetkező késedelmes teljesítéséért felelősség nem terheli.

5. A felek közötti szolgáltatási jogviszony létrejötte, az egyedi (Megbízási) szerződés, az egyedi szerződés és az ÁSZF kapcsolata

5.1. A Megbízott és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Megbízó között megbízási (szolgáltatási) jogviszony jön létre. A Megbízónak az általa működtetett weblapon közzétett ajánlata Megbízott általi elfogadásával a felek között szerződés jön létre, az ott meghatározott tartalommal. Az ott külön nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF szabályait kell alkalmazni, amelynek megismerését és elfogadását a Megbízó a szolgáltatási ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybe vételével ismer el.

5.2. A szolgáltatási ajánlat elfogadása a szolgáltatás típusától függően tartalmazza a Megbízó nevét, címét, e-mail címét, illetve szükség esetén a szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatokat.

5.3. A szolgáltatási ajánlat tartalmazza a Megbízott mindazon szolgáltatásainak körét, amelynek teljesítésére a Megbízott kötelezettséget vállal. Az ott meghatározott szolgáltatások körét a jogszabályok, a szakmai szokványok, és a magyar nyelv szabályai szerint kell értelmezni, kiterjesztésnek e vonatkozásban nincs helye.

5.4. A szolgáltatási ajánlat tartalmazza a szolgáltatás típusától függően a szolgáltatások teljes díját, az esetleges díjváltoztatás lehetőségét és eseteit, amelytől eltérni – amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg – csak a szerződés módosításával lehetséges.

6. A Szolgáltatás

6.1. A Megbízott a Megbízó részére online Mesterkurzus szolgáltatást, online mentoring, coching és implementációs programot, coachinghoz, tréninghez és tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmazást segítő eszköztárakat, értékesítési munkatárs-és vezetőképzést, coach képzést, tanácsadó képzést, gondolkodásmód fejlesztő tréning szolgáltatást illetőleg a szolgáltatásaival kapcsolatosan rendszeres hírlevél küldés szolgáltatást nyújt.

6.1.1. Online Mesterkurzus (Webinar) 

Az Online Mesterkurzus keretében a Megbízott a szolgáltatás igénybevevői számára előre meghatározott időpontokban és időtartamban előadásokat tart, amelyet az interneten keresztül, online közvetítés keretében vehetnek igénybe. A részvétel a weblapon történő jelentkezés útján vehető igénybe, melynek során a Megbízók a nevük és e-mail címük megjelölésével regisztrálnak. A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

6.1.2. Online exkluzív Coaching és Implementációs programok (C&I Programok)

A képzésre a Megbízó és a Megbízott egyedi szerződést köt írásban egymással. A szerződés tartalmazza a Megbízott által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit valamint a szolgáltatás díját. A szerződés a Megbízó számlázáshoz szükséges adatait tartalmazza (magánszemély esetén a nevét, anyja nevét, születési idejét, címét és bankszámlaszámát, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát)

6.1.3. Tréninghez, coachinghoz és tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmazást segítő eszköztár

Az elektronikus termék értékesítés keretében a Megbízott coaching elektronikus úton továbbított, nyomtatható coaching eszközöket hirdet meg, egymástól eltérő tartalommal, ajánlatában részletesen ismertetve ezek tartalmát, tematikáját és díját. A Megbízó a weblapon rendelkezésre álló megrendelőlapon tett bejegyzéssel rendeli meg a szolgáltatást s annak díját az ajánlatban szereplő fizetési rendszer igénybevételével a számla elektronikus kézhezvételét követően egyenlíti ki átutalás útján. A megrendelőlapon a Megbízónak a nevét, címét és bankszámla számát szükséges feltüntetnie.

6.1.4. Szervezet- és vezetőfejlesztő mentoring programra a Megbízó és a Megbízott egyedi szerződést köt írásban egymással. A szerződés tartalmazza a Megbízott által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltatás díját. A szerződés a Megbízó számlázáshoz szükséges adatait tartalmazza (magánszemély esetén a nevét, anyja nevét, születési idejét, címét és bankszámlaszámát, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát)

6.1.5. Hírlevél küldés

A weblapon ajánlott hírlevelet a Megbízó a levélküldésre vonatkozó megrendelőlap kitöltésével rendeli meg. A megrendelőlapon a Megbízó nevét és e-mail címét szükséges feltüntetni.

6.2. A felek közötti szerződés a szolgáltató ajánlatának a weblapon történő elfogadásával, a megrendelő lap kitöltésével (6.1.1. pont), a szolgáltató ajánlatának elfogadásával és a szolgáltatás díjának egyidejű átutalásával (6.1.2. és 6.1.3. pont), a szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés mindkét fél általi aláírásával (6.1.4. pont), illetőleg a szolgáltatásra vonatkozó megrendelőlap kitöltésével és elküldésével (6.1.5. pont) jön létre.

7. A Felek jogai és kötelezettségei

7.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei

7.1.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett és a Megbízó által igénybevett szolgáltatást az elérhető legmagasabb színvonalon, a szakma szabályainak és szabványainak a figyelembe vételével nyújtja.

7.1.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a szolgáltatás nyújtása közben átadott információk, adatok, leírások és módszerek a szakma szabványainak figyelembe vételével és a jogszabályok figyelembe vételével a szakmára vonatkozó etikai szabályok teljes körű megtartásával kerülnek átadásra.

7.1.3. A Megbízott a 7.1.2. pont szerint részletezett információk átadásán túlmenően nem vállal kötelezettséget bármiféle eredmény bekövetkezésére, így az átadott információk, adatok és módszerek hasznosítása, alkalmazásának sikeressége semmilyen formában nem kérhető rajta számon.

7.1.4. Az időponthoz kötött szolgáltatások tekintetében a Megbízott jogosult az ajánlatban kitűzött időpontok megváltoztatására azzal azonban, hogy erről legkésőbb 24 órával előbb értesítenie kell a Megbízót.

7.1.5. A Megbízott jogosult az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására, amely módosításokat a nemeszsuzsanna.hu oldalon közzé kell tennie a hatályba lépés időpontjával együtt.

7.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei

7.2.1. A Megbízó jogosult az általa megrendelt szolgáltatást igénybe venni.

7.2.2. A Megbízó jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket a saját képzési céljára felhasználni.

7.2.3. A Megbízó nem jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket továbbértékesíteni, azokat saját szellemi termékeként hivatkozni, illetve azokat ezen a módon felhasználni, illetve a saját képzésétől eltérő célokra felhasználni.

7.2.4. A Megbízó köteles az általa megadott adataiban bekövetkező változást haladéktalanul a Megbízott tudomására hozni.

8. A szerződés megszűnése

8.1. A megbízási szerződés megszűnhet:

 – A felek közös megegyezése útján

 – Azonnali hatályú felmondás útján

 – A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy halálával

 – A bíróság erre vonatkozó jogerős határozata alapján

8.1.1. A szerződés megszűnik, amennyiben a Felek ebben állapodnak meg. A megszűnéskor már teljesített szolgáltatások ellenértékével a Feleknek ebben az esetben is el kell számolniuk egymással.

8.1.2. Ha valamelyik fél a szerződésbe foglalt lényeges kötelezettségét megsérti, úgy a másik fél jogosult a szerződést a jogsértő félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni és kártérítést követelni. Lényeges kötelezettségnek számít a Megbízó oldalán a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, dokumentumok megfelelő módon történő átadása, illetve a megbízási díj időben történő megfizetése. A Megbízott részéről lényeges kötelezettség az ajánlott szolgáltatás teljes körű nyújtása a Megbízó részére.

8.1.3. A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, illetve a magánszemély megbízó halálával a szerződés megszűnik.

8.1.4. Megszűnik a szerződés, ha a bíróság jogerős határozatával így rendelkezik, a már teljesített szolgáltatásokkal azonban ebben az esetben is el kell számolni.

9. Adatvédelem

9.1. A természetes személy Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízási szerződés aláírása egyben a részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amelynek birtokában a Megbízott a szolgáltatás nyújtása céljából a Megbízó által megadott személyes adatokat jogosult kezelni. Személyes adatnak minősül a Megbízó minden olyan adata, amelyből a személye azonosítható. Az adatok kezelése ez esetben tárolást és a szolgáltatás számára történő feldolgozást jelent.

9.2. A Megbízott a Megbízó adatait kizárólag a szolgáltatás érdekében jogosult felhasználni, azokra referencia adatokként is csak a Megbízó engedélye alapján hivatkozhat.

9.3. A Megbízó kérésére a Megbízottnak részletes tájékoztatást kell nyújtania az adatkezelés módjáról.

9.4. Amennyiben a szerződés megszűnik, a Megbízott köteles a Megbízó személyes adatait törölni a nyilvántartásából.

9.5. A Megbízott adatkezelésének részletes szabályai az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely a Megbízott honlapján (www.nemeszsuzsanna.hu/blog/GDPR) hozzáférhető.

10. Szerzői jogok

10.1. A NEMESZSUZSANNA.HU weboldalon szereplő, valamint a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott anyagok, információk és egyéb szövegek olyan szellemi terméknek minősülnek, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Megbízott tulajdonában áll.

10.2. Az együttműködés során a Megbízott által rendelkezésre bocsátott anyagok kizárólag a Megbízott által nyújtott szolgáltatással összefüggésben, a Megbízó saját céljaira használhatók fel. Megbízott teljes felhatalmazást kap az átadott tartalom alkalmazására, viszont direkt formában azt nem oszthatja meg másokkal, és nem taníthatja meg másoknak, mert azzal jogsértő cselekményt valósít meg.

10.3. A szerzői jogok 10.1. és 10.2. pont szerinti megsértését a Megbízott olyan lényeges kötelezettség sértésnek tekinti, amely a felek közötti szerződés azonnali hatályú megszüntetését s ezzel egyidejűleg kártérítés követelését vonhatja maga után.

11. Záró rendelkezések

11.1. A felek a közöttük felmerült vitákat elsősorban békésen kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a peres útra alávetik magukat, hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

11.2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Kormányrendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Orosháza, 2022. január 1. 

BESZÉLJÜNK RÓLA

Ajánlatot kér?

Kérdése van?

Ne habozzon, várom megkeresését az űrlapon, közvetlen emailen vagy telefonon keresztül.

info@nemeszsuzsanna.hu
+36 (30) 529-9578